Mapa honitby

Popis hranic honitby SEPEKOV

Výchozím bodem je vlakové nádraží v Sepekově. Odtud hranice vede po trati směrem k nádraží ČD do Milevska, odtud pokračuje k mostu přes trať na silnici II. tř. Sepekov – Milevsko, této komunikaci vede směrem do Milevska, ulicí P. Bezruče až na křižovatku u benzinové pumpy a odtud směrem na Veselíčko až k vjezdu na polní cestu, která tvoří hranici katastrů Líšnice-Okrouhlá, zde pokračuje po polní cestě až do pravoúhlé zatáčky na silnici III. tř. do Líšnice. Ze zatáčky po polní cestě směrem k trati ČD – přes trať a dále po katastrální hranici tvořené mezí až k lesu Nešpan. Po původním hraničním příkopu lesem Nešpan k hraničnímu kamenu, odtud po hranici k.ú. na kraj lesa a podél něj až k cestě z Vlčího vrchu, po této cestě pokračuje směrem na Jestřebice, po cca 250 m se stáčí doleva po cestě k lesu Dutova. Podél lesa pokračuje až na jeho východní okraj , odtud po hranici louky na můstek přes vodoteč u Záleského klínu, dále pokračuje po vodoteči a cca 100 m před soutokem vodotečí se hranice stáčí v pravém úhlu severním směrem k lesu Čábelky, odtud se vrací cca 40 m směrem západním a dále pokračuje po lesním příkopu až k cestě, která tvoří hranici majetku Panství Bechyně a obecních lesů Sepekov. Po této cestě vede hranice východním směrem až říčce Smutná, kde pokračuje proti jejímu proudu až na soutok s Milevským potokem. Od soutoku vede hranice severovýchodním směrem na špičku lesa Chlum, po okraji lesa až k silnici II. tř. Sepekov-Podboří. Odtud pokračuje po hranici majetku LČR směrem na cestu k hájovně Závist, dále po mezi pod hájovnou k říčce Smutná a proti jejímu proudu až pod kopaninu Hanus, odtud pokračuje po hranici majetku LČR až k hrázi rybníka Chobot, dále doleva po hrázi a podél břehu rybníka až na cestu pod lesem Borek, po ní až po mez a dále po této mezi, která vede od špičky lesa Borek k potoku. Dále pokračuje proti jeho proudu až k ústí mlýnské stoky, po které vede hranice až k mlýnu Kvěchov. Po cestě od mlýna pokračuje hranice na křižovatku se státní silnicí II. tř. a po ní vede až k výchozímu bodu - nádraží ČD v Sepekově.

 

 

Popis hranic honitby CHLUM

 

Hranice honitby CHLUM začíná na křižovatce státní silnice II. třídy č.19 a cesty na mlýn Kvěchov. Odtud k mlýnu Kvěchov a dále po mlýnské stoce k ústí na říčku Smutná. Po říčce až na můstek (nad rybníkem Chobot), pak po cestě mezi loukami SSZ směrem na cestu u lesa Borek, po této cestě směrem k samotám a po břehu rybníka až na hráz pod lesem. Dále po kraji lesa Chlum až na potok pod kopaninou Hanus. Po říčce Smutná pod hájovnou Závist a dále po mezi na cestu při okraji lesa a po hranici majetku LČR na silnici Sepekov – Podboří. Odtud po kraji lesa J a dále V směrem až k obci Podboří. Dále severním směrem po parcele 3145/1, poté po kraji lesa k lesu Vosiččiny. Hranici dále tvoří cesta p.č. 1360 mezi Podbořím a Hodušínem, po kraji lesa Chlum (Vosiččiny), směrem na Hodušín v délce 480m, odtud hranice pokračuje po stoce p.č. 694 ke kraji lesa Chlum, hranice dále pokračuje po kraji lesa až na silnici z Tábora do Milevska p.č. 691. Zde se hranice otáčí k západu a sleduje silnici č. 19 do Milevska, poté pokračuje po staré silnici Milevsko – Tábor přes železnici u strážního domku na Březkém k mlýnu Kvěchov.

 

MAPA Google

Mapa MS Chlum - Sepekov.

Link na mapu :

Link to Map